BASINDAN YANSIMALAR

Kerki - Solfej
Star

Star

03.04.2017
Posta Ankara Akustik

Posta Ankara Akustik

03.05.2017
Habertürk Ankara

Habertürk Ankara

12.03.2017
Kerki - Solfej

Kerki - Solfej

13.03.2017
Vatan - Makaron

Vatan - Makaron

13.03.2017
Milliyet - Ankara

Milliyet - Ankara

14.03.2017
Hürriyet - Kelebek

Hürriyet - Kelebek

16.03.2017
Milliyet - Cadde

Milliyet - Cadde

16.03.2017
Hürriyet - Kelebek

Hürriyet - Kelebek

20.03.2017
Milliyet - Cadde

Milliyet - Cadde

20.03.2017
Sabah

Sabah

20.03.2017
Hürriyet

Hürriyet

08.03.2017
Sözcü

Sözcü

08.04.2017
Sözcü

Sözcü

13.11.2016
Milliyet - Cadde

Milliyet - Cadde

29.11.2016
Vatan - Makaron

Vatan - Makaron

29.11.2016
Habertürk - Magazin

Habertürk - Magazin

02.12.2016
Hürriyet - Kelebek

Hürriyet - Kelebek

02.12.2016
Sözcü

Sözcü

02.12.2016
Vatan - Makaron

Vatan - Makaron

02.12.2016
Hürriyet - Kelebek

Hürriyet - Kelebek

28.01.2017
Vatan - Makaron

Vatan - Makaron

28.01.2017
Habertürk - Magazin

Habertürk - Magazin

31.01.2017
Habertürk - Magazin

Habertürk - Magazin

04.02.2017
Hürriyet - Kelebek

Hürriyet - Kelebek

06.02.2017
Vatan - Makaron

Vatan - Makaron

06.02.2017